Welcome to the official website of the Vang Family Organization - Keeb Kwm Hmoob - Suisun City, CA
Welcome to the official website of the Vang Family Organization  -

Welcome to the Historical of Hmong People - Past, Present and Future!

Please relax, be sit and enjoy the Hmong History Documentary...


You need Flash Player in order to view this.
Tauv Huab Dub 1-1.wmv (documentary)
Keeb kwm Hmoob txoj kev pab cuam tsoom fwv CIA thiab Hmoob cov thawj coj raug ntes xyoo 2007

You need Flash Player in order to view this.
Tauv Huab Dub 1-2.wmv (Documentary)
Yog vim li cas hmoob thiaj li koom tes pab tshoom fwv CIA? Hmoob muaj txiaj ntsig ntau npaum li cas rau amekas thiab vim li cas Hmoob cov thawj coj thiaj raug ntes rau xyoo 2007

You need Flash Player in order to view this.
Tauv Huab Dub 1-3 end.wmv (Documentary)
Keeb kwm Hmoob txoj kev pab cuam tsoom fwv CIA thiab Hmoob cov thawj coj raug ntes xyoo 2007